Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej„RODO”

W Hostelu Kubik ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, abyś miał/a pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał/a, w jaki sposób je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Bogdan Kubik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kubik Bogdan Auto Komis Kupno Sprzedaż Wypożyczalnia Samochodów (ul. Brzezie 262, 32-014 Kraków), NIP: 6883180028111 (dalej „My”, „Kubik Hostel”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas, oto nasze dane kontaktowe, pod którymi uzyskasz wszelkie niezbędne informacje:
adres e-mail: hostels-kubik@hostels-kubik.com
adres pocztowy: Kubik Bogdan Auto Komis Kupno Sprzedaż Wypożyczalnia Samochodów ul. Brzezie 262, 32-014 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy z Kubik Hostel lub od portali booking.com, nocleg.pl podczas dokonanej przez Ciebie rezerwacji. Swoje dane przekazujesz nam przejawiając aktywność na naszym fanpag’u na Facebook’u – Hostels Kubik Wygoda.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kubik Hostel?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • w celu zawarcia umowy z Kubik Hostel na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą,
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy;
 • możliwości dokonania płatności za pobyt w Kubik Hostel,
 • do umożliwienia wykonania umowy,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz,
 • obsługi reklamacji jeżeli taką złożysz,
 • przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z wykonaniem umowy.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kubik Hostel, którym jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Kubik Hostel oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
 • monitorowanie bezpieczeństwa Kubik Hostel w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości,
 • podejmowanie dozwolonych działań marketingowych poprzez dostępne kanałykomunikacji, w szczególności poprzez prowadzenie fanpage na facebooku,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc wiadomość e-mail na adres: hostels-kubik@hostels-kubik.com, pisemnie na adres: Kubik Bogdan Auto Komis Kupno Sprzedaż Wypożyczalnia Samochodów ul. Brzezie 262, 32-014 Kraków. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych :

 • zawarcie umowy z Kubik Hostel:
  1. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę z Kubik Hostek bez dokonywania rezerwacji na booking.com, nocleg.pl: imię i nazwisko (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pełna nazwa frmy), adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres, numer NIP.
  2. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę z Kubik Hostel przy wykorzystaniu rezerwacji na booking.com,: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego/numer karty płatniczej. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres, numer NIP.
  3. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę z Kubik Hostel przy wykorzystaniu rezerwacji na nocleg.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres, numer NIP. Przy płatności za usługę przelewem numer rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (fnansowo – księgową),
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,wspierające naszą bieżącą działalność.
Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wymienionym podmiotom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Kubik Hostel w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy, przetwarzali Twoje dane możesz zażądać żebyśmy je usunęli,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. sprzeciw marketingowy – Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  2. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś/aś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – Masz prawo otrzymywać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: hostels-kubik@hostels-kubik.com, pisemnie na adres: Kubik Bogdan Auto Komis Kupno Sprzedaż Wypożyczalnia Samochodów (ul. Brzezie 262, 32-014 Kraków).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, zapobieganie oszustwom i przestępczości, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie proflowania).